کودک کمک هزینه — سود فرزند تاریخ پرداخت

کودک از مزایای پرداخت به صورت ماهانه از طریق خانواده در کودکان کمک هزینه. در اینجا در این صفحه شما خواهد شد پیدا کردن زیر میز با پرداخت تقویم برای سال که در آن انتقال خرما برای کودک بهره مند دفتر هفته سپرده است. در مورد تاخیر به دلیل تعطیلات عمومی در روز کاری این نیز اشاره کرد. که انتقال تاریخ به شما بستگی دارد که آخرین رقم شماره. فرزند خود را به نفع تعداد شما می توانید هر دو در سود فرزند تصمیم و یا در مورد در حال حاضر دریافت و پرداخت از صندوق خانواده در این بیانیه