گذرنامه

گذرنامه است در کنار کارت در اصل تنها سند که شهروندان جمهوری فدرال آلمان اجازه می دهد تا شما را به سفر به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا است. می توان آن را به مسئول دفتر در محل اقامت اصلی و سپس قرار داده شده در یک زمان پردازش تقریبا. گذرنامه باید تمام شده و به زودی سفر به صف بنابراین به جای عادی سفر بیان پاسپورت یا گذرنامه موقت اعمال می شود. هر دو بیان پاسپورت و گذرنامه موقت صادر خواهد شد و پس از یک زمان کوتاه و بنابراین این روش مناسب است به خصوص اگر در نزدیکی