گذرنامه برای کودکان زیر هجده سال سن

حتی اگر برای برخی از کشورها گذرنامه به مدت پنج سال منقضی شده ممکن است آن است که توصیه می شود استفاده از یک گذرنامه معتبر. شرایط ورود برخی از کشورهای ورود گزارش از دست داده و یا به سرقت رفته گزارش گذرنامه کارکنان حتی اگر گزارش کشف ممکن است به درخواست صدور گذرنامه و کارت شناسایی می تواند در داخل کشور بدون در نظر گرفتن — اقامت — برای هر گذرنامه قدرت. ژوئن برای سفر در خارج از کشور گذرنامه و یا اگر آن را مطابق با شرایط ورود کشور میزبان مجاز یک کارت هویت. ثبت نام در پدر