گذرنامه هزینه و مدت

وجود دارد در چند مورد که در آن ممکن است لازم باشد برای درخواست پاسپورت جدید. آن را باید اولین شماره از این سند است و در نتیجه دوباره درخواست عمدتا به این واقعیت است که گذرنامه یا از دست داده و یا به سرقت رفته و یا منقضی شده است. اما هم وجود دارد موارد که در آن گذرنامه و دیگر ارائه می دهد فضای کافی برای یک ورودی جدید مهر. اگر شما یکی از این افراد شما را دیده اند بسیاری از نقاط جهان و برخی از سفرهای صورت گرفته به دلیل توجه به نسخه شما دریافت سند