گیاهان مختلف در مالیات بیانیه

هیچ مالیات بر درآمد بازگشت بدون گیاه است خود اشتغالی انتخاب سیستم شده اند بخش هایی از درآمد خارج از کشور عرضه می شود از این سند با توجه به. درآمد حاصل از اجاره و اجاره به طور مشخص در سیستم. سند ارائه شده است به انباشت سرمایه, مزایای که شما می توانید از کارفرما به شکستن. وجود دارد دیگر اقلام درآمد که به عنوان مثال از حقوق بازنشستگی برای پر کردن در سیستم. درآمد حاصل از سود سرمایه ساخته شده در پیوست به اختتامیه جشنواره صنعت چاپ است. این است که باید تکمیل شود تنها در صورتی که منع