یک ناظر قرارداد برای مشاوره بدهی های

با توجه به بدهکار اطلس بیش از یک در ده بزرگسالان در آلمان است که بیش از مدیون است. این به این معنا نیست که درآمد فرد مورد نظر است نه به اندازه کافی برای پرداخت کردن بدهی های خود را و در همان زمان هزینه های زندگی می پوشند. یک فرد دارای بدهی آن را دریافت معمولا در ابتدا توسط طلبکار خارج از دادگاه یادآوری. فرد آسیب دیده را پرداخت نمی کند, پس از آن هنوز هم برای تماس با طلبکار به دادگاه که در آن یک مقام رسمی حکم دادگاه صادر شده است. هیچ پاسخ و سپس به