یک وکیل برای داوری دیوان داوری در حال حاضر

سریع و کوتاه مدت نتایج در صورت امکان درگیری به هدف. برای مثال همه طرف های درگیر به عنوان مفید و در جهان در حال تبدیل شدن بیشتر و بیشتر محبوب است. اجتناب از اختلافات حقوقی به پایان می رسد تا بیشتر از همیشه قبل از خصوصی دادگاه داوری. به عنوان وکیلی موفق برای کسب و کار بین المللی, قانون, من به نمایندگی از مشتریان ملی و بین المللی در رسیدگی داوری و یا در مقابل ایستاده مانند یک داور است. آن است که از مزیت اگر طرفین توافق می تواند بدون دخالت دادگاه. بنابراین من می خواهم برای صرفه